Filosofiska institutionen

Phalén-picnic

Phalén-picnicens historia

Vid det första Nordiska logiksymposiet, som ägde rum vid Filosofiska institutionen Åbo akademi 1968, väcktes idén om en årligen återkommande sammankomst mellan filosofer från Åbo akademi och Filosofiska institutionen i Uppsala. Vid dessa sammankomster, som fick namnet ”Phalén-picnicen” och som tog sin början 1970, hölls fördrag, seminarier och diskussioner under ett par dagar. Kulmen i denna första serie av sammankomster var ett Nordiskt språkfilosofiskt symposium med nära 200 deltagare som ägde rum 1974. Symposiet inleddes i Uppsala och efter en gemensam båtresa, fortsatte och avslutades symposiet i Åbo, bl.a. med en paneldiskussion om filosofins uppgift, i vilken professorerna L. Hertzberg, S. Kanger, K.E. Tranöy och G.H. von Wright deltog.

I samband med att professuren i filosofi vid Åbo akademi blev vakant flera år under 80-talet skedde ett avbrott i Picnic-sammankomsterna. De återupptogs 1993 och de har sedan dess ägt rum varje år. Uppslutningen bland studenter och lärare har varit stor. Picnic-sammakomsterna har resulterat i ett flertal forskningssamarbeten mellan filosofer från Uppsala och Åbo, men även i student- och lärarutbyte samt samarbete inom forskarutbildningen.

Phalén-picnic 2013

24-25 maj
Åbo Akademi University, Turku, Finland.
The picnic 2013 is a joint venture between Uppsala, Åbo and The Nordic Wittgenstein Society and consists of the international conference The Contemporary Significance of Ordinary Language Philosophy.

Phalén-picnic 2012

Fredag, den 25 maj, kl. 9-18
Filosofiska Institutionen, Uppsala universitet.
Kontakt: Sharon Rider
Program