Kursplan för Existensfilosofi för nybörjare

Existential Philosophy for Beginners

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FT138
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teoretisk filosofi G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2021-08-25
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Filosofiska institutionen

Mål

Efter kursen skall studenten kunna:

 • identifiera och beskriva teoretiska begrepp som är centrala för existensfilosofin
 • föra resonemang om hur livs- och samhällsfrågor kan förstås i termer av existensfilosofin
 • tillämpa kunskaper om och insikter från existensfilosofin på de fall, problem och exempel som kursen tar upp
 • skriftligt presentera sina kunskaper och insikter på ett kvalificerat sätt
 • kritiskt reflektera över och diskutera de teoretiska perspektiv som existensfilosofin grundar sig i.

Innehåll

I kursen kommer studenten att bekanta sig med, och inhämta kunskap om, existensfilosofiska originalverk, och en översikt av denna filosofiska inriktning. Studenten får på så vis tillfälle att lära sig om grundläggande existensfilosofiska begrepp som: i) frihet, val och väljande; ii) sårbarhet och död; iii) hat och kärlek; iv) individens förhållande till sin omgivning; v) kunskap, visshet, ovisshet och tvivel, samt frågor om tillvarons och det mänskliga livets mening.

Under kursen kommer ett antal samtida kultur- och samhällsfenomen att analyseras från ett existentiellt perspektiv, och visa på perspektivets förutsättningar och räckvidd.

Undervisning

Föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Examination

Skriftlig salstentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 02, 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

Litteratur som studenterna behöver införskaffa själva meddelas senast fem veckor före kursstart. Litteratur som inte behöver införskaffas av studenterna själva meddelas senast en vecka före kursstart i Studium.