Makt över det förflutna och naturlagarna

Implikationer för moraliskt ansvar

Populärvetenskaplig projektbeskrivning

I vårt vardagsliv tar vi för givet att vi har fri vilja. När vi funderar över hur vi ska handla utgår vi från att vi har olika handlingsalternativ och att det är upp till oss att avgöra vilken handling vi utför. När vi tänker tillbaka på sådant som vi gjort och som vi kanske ångrar tänker vi ofta att vi kunde ha handlat annorlunda. Vi håller andra människor moraliskt ansvariga för handlingar de utfört och klandrar dem ibland. När vi säger att en person handlat fel tycks vi mena att hon borde ha låtit bli att utföra handlingen. Ett sådant påstående tycks dock vara meningslöst om hon inte kunde ha handlat annorlunda.

Determinism har setts som ett hot mot fri vilja. Om allt som sker, inklusive våra handlingar, är fullständigt determinerat av det förflutna och naturlagarna, hur kan det då vara sant att vi någonsin kunde ha handlat annorlunda? I motsats till vad många tror har determinismen ännu inte motbevisats. Sanningen är att vi i dag inte vet om vår fysiska värld är deterministisk eller inte.

I den moderna filosofiska debatten har det presenterats argument som visar att om vår värld är deterministisk så måste vi ha makt över det förflutna eller naturlagarna för att det ska vara sant att vi kunde ha handlat annorlunda. Idén att vi har makt över det förflutna eller naturlagarna ska inte förstås som att vi någonsin ändrar på det förflutna eller på naturlagarna. Det handlar snarare om att vi ibland har en förmåga att utföra handlingar som är sådana att om vi hade utfört dem så skulle det förflutna eller någon naturlag ha varit lite annorlunda. De handlingar som vi enligt den här idén har förmåga att utföra är inte extraordinära på något sätt. Det handlar exempelvis om att jag, när jag beställer en kaffe, kunde ha beställt en kopp te i stället. Debatten pågår om huruvida det är rimligt att anta att vi har en sådan här makt över det förflutna eller naturlagarna. Här ska man komma ihåg att om man avfärdar idén som orimlig måste man samtidigt acceptera att om vår värld är deterministisk, så finns det inte någon människa som någonsin kunde ha handlat annorlunda än hon faktiskt gjorde.

Trots att det har skrivits enormt mycket om moraliskt ansvar och fri vilja i den moderna filosofiska debatten så har det inte skrivits så mycket om relationen mellan just makt över det förflutna eller naturlagarna och moraliskt ansvar. Syftet med detta projekt är att undersöka denna relation. Den samtida debatten om moraliskt ansvar har till stor del handlat om nödvändiga och tillräckliga villkor. Projektet tillämpar ett nytt angreppssätt genom att primärt fokusera på frågan vad som skulle kunna förklara att en agent har moraliskt ansvar. Denna fråga har inte uppmärksammats tillräckligt och skiljs ofta inte ens ut i diskussionen om nödvändiga och tillräckliga villkor. Projektet kommer att besvara följande tre frågor: (1) Kan makt över det förflutna eller naturlagarna utgöra en förklarande faktor? (2) Vilka övriga förklarande faktorer skulle fungera bäst i kombination med makt över det förflutna eller naturlagarna? (3) Utgör en sådan kombination ett tillräckligt villkor för moraliskt ansvar, och är makt över det förflutna eller naturlagarna i så fall ett nödvändigt villkor?

Resultatet kommer att ha betydelse för den allmänna frågan om vad som krävs för moraliskt ansvar, och för frågan huruvida determinism och moraliskt ansvar är förenliga. Ett möjligt resultat är att moraliskt ansvar inte kräver att vi kunde ha handlat annorlunda. Kanske är det i stället någon idé om autonomi som bäst förklarar att en agent är moraliskt ansvarig. Diskussionen av vilka som är de bästa förklarande faktorerna kommer också att bringa mer klarhet i hur man ska förstå själva begreppet moraliskt ansvar. Innehållet i projektet är även kopplat till andra forskningsområden, både inom filosofi andra discipliner. Idén om makt över det förflutna reser intressanta och komplexa frågor om kausalitet och beslutsfattande, som till exempel huruvida det är rationellt att i sitt beslutsfattande ta hänsyn till den påstådda temporala riktningen hos en kausal relation. Idén om makt över naturlagarna reser frågor om hur vår hjärna och vårt beslutsfattande fungerar och sådana frågor kan bäst besvaras av neuroforskare och psykologer. Att bättre klargöra vad som krävs för moraliskt ansvar kommer i förlängningen att kunna påverka hur vi ser på juridiskt ansvar.

Senast uppdaterad: 2021-12-07