Skada: begreppet och dess relevans

Kort projektbeskrivning

Begreppet skada är flitigt förekommande i etiska diskussioner. En vanlig uppfattning är exempelvis att en handling inte kan vara moraliskt fel om den inte skadar någon. Men vad innebär det egentligen att något skadar någon? Detta projekt undersöker begreppet skada och dess filosofiska relevans. Fokus ligger på tre huvudområden: (1) skada och välfärd, (2) skada och tid och (3) kollektiv skada. En central fråga inom (1) rör relationen mellan att något skadar en person, att något är dåligt för henne och att något bidrar till att göra hennes liv sämre. En annan är huruvida en person som lever ett olyckligt liv skadas genom att sättas till världen -- och ifall det i så fall finns tyngre skäl mot att åstadkomma en sådan skada än det finns för att skapa en person som skulle leva ett lyckligt liv. Till frågeställningarna inom (2) hör, för det första, huruvida all skada måste åsamkas personen vid en tidpunkt eller om det finns så kallad "tidlös" skada och, för det andra, ifall man kan skada en person genom att förhindra tillfredsställandet av en önskan som hon inte längre har. Den främsta frågan inom (3), kollektiv skada, är ifall ett kollektiv kan åstadkomma, och åsamkas, skada i en mening som inte är reducerbar till påståenden om de individuella medlemmarna av kollektivet. Dessa tre områden är viktiga i sig själva, men de väcker även intressanta metodologiska frågor, till exempel om vilka villkor man bör ställa på en teori om skada. En idé bakom projektet är att flera oenigheter inom (1)-(3) är utslag för oenigheter om sådana metodologiska frågor, och att en fördjupad diskussion om de senare kommer att främja debatten inom de tre huvudområdena.

Senast uppdaterad: 2021-12-07