Phalén-picnic

Phalén-picnicens historia

Vid det första Nordiska logiksymposiet, som ägde rum vid Filosofiska institutionen Åbo akademi 1968, väcktes idén om en årligen återkommande sammankomst mellan filosofer från Åbo akademi och Filosofiska institutionen i Uppsala. Vid dessa sammankomster, som fick namnet ”Phalén-picnicen” och som tog sin början 1970, hölls fördrag, seminarier och diskussioner under ett par dagar. Kulmen i denna första serie av sammankomster var ett Nordiskt språkfilosofiskt symposium med nära 200 deltagare som ägde rum 1974. Symposiet inleddes i Uppsala och efter en gemensam båtresa, fortsatte och avslutades symposiet i Åbo, bl.a. med en paneldiskussion om filosofins uppgift, i vilken professorerna L. Hertzberg, S. Kanger, K.E. Tranöy och G.H. von Wright deltog.

I samband med att professuren i filosofi vid Åbo akademi blev vakant flera år under 80-talet skedde ett avbrott i Picnic-sammankomsterna. De återupptogs 1993 och de har sedan dess ägt rum varje år. Uppslutningen bland studenter och lärare har varit stor. Picnic-sammakomsterna har resulterat i ett flertal forskningssamarbeten mellan filosofer från Uppsala och Åbo, men även i student- och lärarutbyte samt samarbete inom forskarutbildningen.

Phalén-picnic 2019

10 maj 2019
Filosofiska institutionen, Uppsala universitet, och SCAS
Picnicens hemsida

Phalén-picnic 2013

24-25 maj 2013
Åbo Akademi University, Turku
Picnicen utgörs av den internationella konferensen "The Contemporary Significance of Ordinary Language Philosophy", ett samarbete mellan Uppsala, Åbo och The Nordic Wittgenstein Society.

Phalén-picnic 2012

25 maj 2012
Filosofiska Institutionen, Uppsala universitet
Program