Lika villkorsgruppen

Arbetet i institutionens lika villkorsgrupp utgår från diskrimineringslagen och gruppens övergripande uppgift är att "motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder".

Gruppen träffas två till tre gånger per termin.

Sammansättning och kontaktpersoner

Sammansättning

Gruppen består av såväl institutionspersonal som studenter. Arbetet sker i samordning med fackliga organisationer och studentorganisationer.

Institutionspersonal

Studenter

Kontaktpersoner

Tidigare Handlingsplaner

Övriga dokument

Senast uppdaterad: 2022-02-06