Övrigt

Inspark Faddrarna HT 2022

Plato's Use of Logos

NordPhil 2016

Forskningsnoden Kunskap, organisation och makt (KOM)

Pressmedelanden

Finska Vetenskaps-societeten

Alanen, LilLi

PUBLICATIONS LA updated 2018

Hansen, Kaj Börge

Here is my Curriculum Vitae in English.

Här är min Meritförteckning på svenska.

Books

B1. Ideas on Bell's Theorem. Uppsala Philosophical Studies 41, Uppsala, 1989. (pdf)
B3. Logical Physics: Quantum Reality Theory. Library of Theoria, Thales, Stockholm, 1996. (pdf)
B4. Applied Logic. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 1996. (pdf)
B5. Essays 2002: Logic and Philosophy. Department of Philosophy, Uppsala University, Uppsala, 2002. (pdf)
B6. Grundläggande logik [Fundamentals of Logic]. Fourth edition. Studentlitteratur, Lund, 2003.
B7. Grundläggande logik: Lösningsdel [Fundamentals of Logic: Solutions to Exercises]. Studentlitteratur, Lund, 2003.
B8. Transformation Theory: Relativity Revised. Department of Philosophy, Uppsala Univer-sity, Uppsala, 2007. (pdf)

Articles (selection)

A9. “A Study of König’s Lemma.” Department of Philosophy, Uppsala University, 2002. (pdf)
A10. “New Definitions of the Recursive Functions.” Department of Philosophy, Uppsala University, 2002. (pdf)
A11. “Free Will and Operationalism.” In K. Segerberg and R. Sliwinski (eds.), A Philosophi-cal Smorgasbord: Essays on Truth, Action, and other Things. Uppsala Philosophical Stud-ies 52, Uppsala, 2003. (pdf)
A12. “Applied Logic: Logical Foundations of Logic Programming.” Baton Rouge, 2004. (pdf)
A14. “Analysis of Fast Unification: An Exercise in Applied Logic.” In H. Lagerlund, S. Lindström, and R. Sliwinski (eds.), Modality Matters. Uppsala Philosophical Studies, Upp-sala, 2006. (pdf)
A15. “The Real Twin Paradox.” Department of Philosophy, Uppsala University, 2007. (pdf)
A16. “Remarks on the Private Language Argument.” In N. Forsberg, S. Rider, and P. Segerdahl (eds.), Tankar tillägnade Sören Stenlund. Uppsala Philosophical Studies 54, Uppsala, 2008. (pdf)
A17. “Remarks on Wittgenstein's Philosophy: Private Language and Meaning.” Danish Yearbook of Philosophy, Vol. 42, 2007. (pdf)
A18. “Remarks on Wittgenstein's Philosophy: Philosophical Method and Contradictions.” Danish Yearbook of Philosophy, Vol. 43, 2008. (pdf)
A19. “What the Liar Said to Grelling.” In L G. Johansson, J. Österberg, and R. Sliwin-ski (eds.), Logic, Ethics, and All That Jazz. Uppsala Philosophical Studies 57, Uppsala, 2009. (pdf)
A20. “Conceptual Foundations of Operational Set Theory.” Department of Philosophy, Upp-sala University, Uppsala, 2010. Forthcoming in Danish Yearbook of Philosophy. (pdf)
A21. “Formal Logic, Models, Reality.” In R. Sliwinski and F. Svensson (eds.), Neither/Nor. Uppsala Philosophical Studies 58, Uppsala, 2011. (pdf)

Johansson, Thorsten

Publications

1. ’Wittgenstein och konservatism’. Researchproject: "Språk och mänskligt handlande" (1997) (pdf).

12. ‘The Concept of Language in Some Socio-Cultural Theories’. Uppsala: Uppsala University; Department of Philosophy (2007) (pdf).

13. ‘Problems with Some Concepts of Language in Research of Learning’. Uppsala: Uppsala University; Department of Philosophy (2008) (pdf).

16. ’Det begreppsliga samt första och tredje person hos Wittgenstein’. Uppsala: Uppsala University; Department of Philosophy (2009) (pdf).

17. ’Language, rules and understanding’. Uppsala: Uppsala University; Department of Philosophy (2010) (pdf).

18. ‘Wittgenstein, Ethics and the Higher’. Uppsala: Uppsala University; Department of Philosophy (2010) (pdf).

19. ‘Frege’s non-referential idea of ’Sinn’ and ’Bedeutung’’. Uppsala: Uppsala University; Department of Philosophy (2014) (pdf).

20. ’Wittgenstein and the Secular Public Intentional’. Uppsala: Uppsala University; Department of Philosophy (2014) (pdf).

Lutz, Sebastian

Sebastian Lutz, Publications 161123

Mindus, Patricia

CV, Publications

Tersman, Folke

Artiklar, och antologibidrag (peer reviewed, engelska)

Tomic, Taeda

CV_SV

CV_EN

Undervisning_SV

Undervisning_EN

Publikationer

Senast uppdaterad: 2023-01-08