Vanliga frågor och svar

Studentkonto, registrering och antagna med villkor

Innehåll:

Varför behöver jag aktivera mitt studentkonto?

Om du är antagen till en kurs eller ett program behöver du aktivera ditt studentkonto för att Uppsala universitet skall känna igen dig som en av universitetets studenter. När du har aktiverat kontot kan du gå vidare och registrera dig på den kurs eller det program du är antagen till. Med ett aktiverat konto kan du också logga in i lärplattformen Studium och komma åt ditt studiematerial. När du aktiverar ditt studentkonto får du också tillgång till andra viktiga studentresurser som bl.a. Uppsala universitets studentdatornät, Office 365, utskrifts- och kopieringssystem, och e-böcker på Universitetsbiblioteket.

Aktivera ditt studentkonto via Uppsala universitets centrala studentsidor.

Hur registrerar jag mig på en kurs eller ett program som jag är antagen till?

Filosofiska institutionen använder sig inte av upprop för att registrera studenter.

Om du är antagen till en kurs eller ett program behöver du registrera dig på kursen eller programmet innan du kan påbörja studierna. Du registrerar dig själv i Ladok för studenter. Om du skall läsa en kurs registrerar du dig på den kursen och om du är antagen till ett program registrerar du dig på programmets inledande kurs. Programmet startar då automatiskt.

Registrera dig via Uppsala universitets centrala studentsidor.

Jag är antagen med villkor, hur skall jag göra för att registrera mig?

Om du är antagen med villkor kan du inte registrera dig själv i Ladok för studenter. Följ istället anvisningarna i det välkomstmejl som du får från institutionen ungefär samtidigt som du får ditt officiella antagningsbesked, eller gå till Uppsala universitets centrala studentsidor och följ anvisningarna som institutionen har lagt upp där.

Sen anmälan, återanmälan och reservantagning

Innehåll:

Jag missade den ordinarie ansökningsomgången, kan jag ändå söka till en kurs eller ett program?

Om du har missat att söka till en kurs eller ett program i tid kan du göra en sen anmälan på antagning.se. Sen anmälan öppnar i mitten av juli för höstterminen och i mitten av december för vårterminen (se exakta datum). Sent anmälda placeras på reservlistan. Vi kan inte garantera att det kommer att finnas plats, men ju tidigare du gör en sen anmälan desto högre upp hamnar du på reservlistan.

Jag har glömt att tacka ja till min plats efter det första antagningsbeskedet. Vad kan jag göra?

Om du har glömt tacka att tacka ja till din plats efter det första antagningsbeskedet måste du göra en s.k. återanmälan. En återanmälan behandlas som en sen anmälan, se ovan. Vi kan inte garantera att det kommer att finnas plats, men ju tidigare du gör en återanmälan desto högre upp hamnar du på reservlistan.

Jag är reserv, när blir jag kontaktad?

Reserver till kurser och program som startar vid terminsstart börjar kallas ca 10 dagar före terminsstart. Reserver till kurser med senare kursstart kallas lite senare.

Omregistrering och avbrott på kurs

Jag har oavslutade moment på en kurs, hur gör jag?

För att komplettera oavslutade moment på en kurs måste du först bli omregistrerad, kontakta institutionens kursadministratör. Om det gäller en delkurs i en 30-poängskurs omregistreras du på hela 30-poängskursen.

Jag kommer inte att slutföra min kurs, behöver jag göra något?

Om du inte tänker slutföra en kurs är det viktigt att du gör ett avbrott på kursen ("avregistrerar dig") i Ladok för studenter. Om du gör ett avbrott inom tre veckor från kursstart kan du söka till kursen igen vid ett annat tillfälle.

Ladokintyg

Hur får jag ett registrerings- eller resultatintyg från Ladok?

Läs mer om intyg nedan under Ladok för studenter.

Ladok för studenter

All dina studier dokumenteras i Ladok. Via studentgränssnittet Ladok för studenter kan du, bland mycket annat, registrera dig på kurser och anmäla dig till tentor. Du har också tillgång till information om dina studier (t.ex. registreringar och resultat) och kan skriva ut intyg av olika slag (t.ex. registrerings- eller resultatintyg).

Följande funktioner finns för närvarande för UU-studenter i Ladok för studenter:

  • Registrering
  • Återbud och avbrott
  • Anmälan till examinationstillfälle (tentamen)
  • Intyg: förväntat deltagande, registrering, resultat, nationellt resultat
  • Ansökan om examensbevis
  • Import av utländska meriter från Emrex och export från inländska meriter till Emrex

Ladok Play hittar du instruktionsfilmer.

Lärplattformen Studium

Var hittar jag terminens kursmaterial?

All undervisning på institutionen sker via Uppsala universitets lärplattform Studium. I Studium hittar du allt kursmaterial för terminen som scheman, lärarlistor, läsanvisningar, kursdokument, kursplaner o.s.v. Registrerade studenter har full tillgång till sina kurser i Studium. Antagna studenter med aktiverat studentkonto har under en begränsad tid tillgång till sina kurser i Studium. Logga in i Studium.

Var hittar jag information om mitt program?

I Studium finns också informationssidor för studenter som läser något av institutionens program. Registrerade studenter har full tillgång till sitt program i Studium. Antagna studenter med aktiverat studentkonto har under en begränsad tid tillgång till sitt program i Studium. Logga in i Studium.

Scheman

Var hittar jag schemat för min kurs?

Uppsala universitets scheman för terminens kurser är offentliga och kan sökas fram i schemaverktyget TimeEdit. Scheman för nästkommande termin släpps senast fem veckor före kursstart.

Om du har ett aktivt studentkonto och är antagen eller registrerad behöver du inte söka fram schemat till din kurs, istället loggar du in i Studium där du hittar länkar till schemat i kursmenyn för din kurs.

Reserver och andra utan aktivt studentkonto kan än så länge endast söka fram schemat till en kurs i schemaverktyget TimeEdit.

Schemat är inte tillräckligt överskådligt, vad kan jag göra?

Det finns två s.k. vyer av schemat, en grafisk vy och en textvy. Du byter lätt mellan vyerna genom att klicka på den vy du vill se i det nedre högra hörnet av schemasidan. Du kan också anpassa hur schemat skall visas på många andra sätt, läs mer på TimeEdits hjälpsidor.

30-poängskurser

Jag går en 30-poängskurs, behöver jag registrera mig på de ingående delkurserna?

Nej, du behöver inte registrera dig på delkurserna i 30-poängskurserna Estetik A, B och C, Praktisk filosofi A, B och C, eller Teoretisk filosofi A, B och C (men du måste registrera dig på din 30-poängskurs). På valbara delkurser behöver du inte heller registrera dig, det räcker med du infinner dig på och deltar i delkursen.

Jag läser en 30-poängskurs, var hittar jag information om kurslitteraturen?

Du hittar information om kurslitteraturen i eller via de ingående delkursernas kursrum i Studium. T.ex. hittar du kurslitteraturen för delkursen Kritiskt tänkande, om du går Praktisk filosofi A eller Teoretisk filosofi A, i eller via kursrummet för Kritiskt tänkande i Studium. På samma sätt hittar du som t.ex. går Estetik A kurslitteraturen för delkursen Konstfilosofi: Vad är konst? i eller via den kursens kursrum i Studium.

Jag läser en 30-poängskurs, kan jag ta mer än 30 poäng på kursen genom att läsa extra delkurser?

Nej, det går inte, din kurs är på 30 poäng. Du kan däremot, om den extra delkurs du vill läsa också ges som fristående kurs, söka till och läsa den fristående kursen.

Kurser inom program

Innehåll:

Jag går ett program, behöver jag söka till mina kurser via antagning.se?

Det beror på vilket program du går.

Om du går kandidatprogrammet i kultur- och samhällsanalys (KOSA) söker du till de flesta av kurserna inom programmet via antagning.se. Vissa kurser behöver du inte söka till via antagning.se. Läs mer på programmets informationssidor i Studium.

Om du går ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, inriktning Filosofi, söker du så gott som alla kurser inom programmet via antagning.se. Läs mer på programmets allmänna informationssidor i Studium.

Om du går någon av inriktningarna Estetik eller Filosofi av masterprogrammet i humaniora behöver du inte söka till institutionens egna kurser (men du måste som vanligt registrera dig på de kurser du vill läsa via institutionens kontaktperson för registrering). Om du vill gå en kurs vid en annan institution under programmets gång behöver du däremot söka till kursen via antagning.se. Logga in i Studium och läs mer på informationssidorna för ditt program.

Jag går ett program, registrerar jag mig alltid i Ladok för studenter på mina kurser?

Du registrerar dig i Ladok för studenter på programmets inledande kurs och på de kurser inom programmet som du har sökt till via antagning.se. Kurser som du inte har sökt till via antagning.se, däremot, blir du antagen till och registrerad på av institutionen. Det sistnämnda gäller de flesta av kurserna på masterprogrammet och några kurser inom KOSA-programmet. Läs mer på programmens informationssidor i Studium.

Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys (KOSA)

Var hittar jag information om mitt program?

Studenter på Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys (KOSA) har tillgång till ett eget informationsrum i Studium. Besök det regelbundet.

Tentor och försenad inlämning av uppsatser

Innehåll:

Måste jag anmäla mig till salstentor?

Ja, du måste anmäla dig till salstentor. Du anmäler dig senast 12 dagar före tentan i Ladok för studenter. Läs mer på Uppsala universitets studentsida Tentamen.

Måste jag anmäla mig till hemtentor?

Nej, du behöver inte anmäla dig till hemtentor. Hemtentor är vanligtvis tillgängliga i kursrummen i Studium, där du också kan lämna in tentan

Måste jag anmäla mig till omtentor?

Om din ordinarie tenta var en salstenta behöver du anmäla dig också till omtentan. Du anmäler dig senast 12 dagar före omtentan i Ladok för studenter. Om din ordinarie tenta var en hemtenta behöver du inte anmäla dig till omtentan.

Kan jag lämna in en uppsats i efterhand?

Uppsala universitets riktlinjer för examinationer inkluderar riktlinjer för omexamination, som också gäller för uppsatser. För varje kurstillfälle för en uppsatskurs finns alltid ett sista ordinarie inlämningsdatum och ett senare datum för inlämning (motsvarande en omexamination): båda dessa fastställs av kursens lärare. För uppsatser som varken har lämnats in vid det ordinarie eller det senare inlämningsdatumet finns ytterligare tre möjligheter för inlämning under de tre terminer som följer den termin du läste kursen. Efter dessa tre extra inlämningsmöjligheter behöver läraren inte acceptera en inlämnad uppsats längre. Institutionen har följande rutin för sena uppsatser: om inget annat anges av kursens lärare är sista inlämningsdatum den tredje måndagen in på varje termin kl. 23:59 (dvs. ungefär två veckor in på terminen).

Att läsa både Praktisk filosofi A och Teoretisk filosofi A

Jag vill läsa Praktisk filosofi A och har redan läst Teoretisk filosofi A (eller tvärtom). Hur gör jag med de delkurser som är gemensamma för båda kurserna?

Den eller de delkurser som du redan har läst behöver du ersätta med en eller flera kurser. De kurserna kan vara vilka 7,5-poängskurser som helst i praktisk eller teoretisk filosofi.

Om det inte finns några standardkurser som du kan läsa som ersättningskurser så erbjuds du en läskurs i praktisk filosofi, respektive en läskurs i teoretisk filosofi. Kontakta i detta fall studierektor för grundnivå med information om (1) den kurs du vill läsa, d.v.s. Praktisk filosofi A eller Teoretisk filosofi A, (2) de(n) delkurs(er) som du redan har redan läst och (3) de ämnen som du är intresserad av att ta en läskurs i.

Ämnesinformation

Vad är skillnaden mellan praktisk och teoretisk filosofi, och vad är estetik?

Du kan läsa mer om våra ämnesinriktningar på sidan Att läsa filosofi.

Kurs- och programutbud

Var hittar jag pågående termins kurser och program?

Om du är student och vill hitta information om din(a) kurs(er) eller ditt program, loggar du in i Studium.

Var hittar jag kommande terminers kurser och program?

Stöd under studierna

Innehåll:

Jag har en funktionsnedsättning. Kan jag få stöd under min studietid?

Ja. Uppsala universitet har samordnare centralt som arbetar med det. Besök universitetets sida Studera med funktionsnedsättning för att se vilka stöd som finns. Där gör du också din ansökan om riktat pedagogiskt stöd. Kom ihåg att ansöka om stöd i god tid, gärna redan när du ansöker till en utbildning vid Uppsala universitet.

Kontaktperson på institutionen för frågor om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning är studierektor för grundnivå.

Hur organiseras anteckningsstöd?

Om du har beviljats anteckningsstöd kan du själv fråga en kurskamrat om hen kan vara din anteckningsstödjare och dela med sig av sina anteckningar.

Du kan också be institutionens kontaktperson, d.v.s. studierektor för grundnivå, om hjälp att hitta en anteckningsstödjare. Skicka då ditt Nais-intyg och en lista med de kurser och delkurser under vilka du behöver anteckningsstöd. Du ansvarar själv för att varje termin meddela de centrala samordnarna vem som är anteckningsstödjare och till vilken e-postadress du vill ha anteckningarna.

Vid gruppindelning av studenter (t.ex. i seminariegrupper) kontaktar du läraren. Skicka med ditt Nais-intyg, meddela namnet på din anteckningsstödjare och be läraren placera er i samma grupp.

Hur organiseras anpassad examination?

Om du har beviljats anpassad examination, skickar du ditt Nais-intyg till kursens lärare och till studierektor för grundnivå och meddelar att du behöver anpassad examination.

Observera att om du behöver skriva din tentamen i en särkilt anpassad lokal måste du kontakta studierektor för grundnivå i mycket god tid före tentamen (ej senare än 14 dagar före tentamen) för att vi skall hinna boka en lokal åt dig.

Jag har inte en funktionsnedsättning. Kan jag få stöd under mina studier?

Ja. På Uppsala universitets sida Stöd och service hittar du information om det stöd till studenter som finns tillgängligt.

Examen

Jag vill ta ut min examen. Hur gör jag då?

Det är inte Filosofiska institutionen som utfärdar ditt examensbevis. När du vill ta ut din examen vänder du dig till Enheten för studieadministration vid Uppsala universitet. På Uppsala universitets centrala studentsidor under Examen hittar du all information du behöver för att ansöka om och ta ut din examen.

CSN

Kan jag få studiemedel under mina studier?

Kurser och utbildningar hos Uppsala Universitet är studiemedelsberättigande, vilket innebär att du kan få bidrag och lån från CSN om du uppfyller deras krav.

Du vänder dig direkt till CSN om du har frågor om studiemedel.

Kan jag få ett intyg från institutionen till CSN?

Det behövs i vanliga fall inte, CSN har tillgång till all nödvändig information om dina kurser i studiedokumentationssystemet Ladok.

Stipendier

Hur ansöker jag om stipendier?

Stipendier sköts inte av institutionen. Du hittar information om stipendier på Uppsala universitets centrala sida Hitta och sök stipendier.

Försäkringar

Hur är jag försäkrad när jag studerar på Uppsala universitet?

Läs mer om dina försäkringar på Uppsala universitets webbsida Studentförsäkringar.

Senast uppdaterad: 2023-03-01