Estetik A-C

Estetiken berör först och främst övergripande filosofiska teorier och idéer om konstens väsen, sambandet mellan olika konstformer, konstens roll i samhället, samt olika estetiska upplevelser i vardagslivet och kulturen i stort. Målet för utbildningen är att ge en överblick av hela det estetiska fältet från ett filosofiskt perspektiv. Vi orienterar oss i idéhistoria, begreppsanalys och teorier om konstnärligt skapande, konstens roll, vikt och framtid, estetiskt värde och dess plats i värdeteori mer allmänt, med mera.

Gå till Estetik A: Estetikens grunder, till Estetik B eller till Estetik C.

Estetik A: Estetikens grunder

Kursens syfte är att dels tematiskt belysa estetikens idéhistoria från antiken till nutid, dels att presentera estetikens mest betydelsefulla filosofiska frågeställningar och inriktningar.

Kursinnehåll

 • Konstfilosofi: Vad är konst? (7,5 hp)
  Syftet med kursen är att studera det moderna konstsystemets uppkomst samt nutida svar på följande frågor: Vad är konst? Hur skiljer sig konst från andra föremål eller handlingar? Måste all konst ha estetiskt värde? Måste konst ha en viss funktion? Under kursen besöker vi Moderna Museet och låter de verk vi upptäcker där utmana de filosofiska teorier vi studerar. Kursplan
   
 • Estetikens grunder och historia: Vad är estetiskt värde? (7,5 hp)
  Kursen ger en översiktlig framställning av det mest centrala begreppet inom estetiken genom att presentera dess utveckling och roll inom olika filosofiska diskussioner från Platon till Nietzsche. Eftersom det estetiska värdet eller skönhetens vikt historiskt ofta förknippats med dess känslomässiga, kognitiva och moraliska innehåll, studeras även dessa samband. Är konsten en källa till kunskap? Är skönheten en symbol för det goda? Kursplan
   
 • Konsten för konstens skull eller konsten som filosofi? (7,5 hp)
  Syftet med kursen är att studera förändringarna av 1900-talets konst- och kulturscen i vid mening tillsammans med den konstfilosofi som utvecklas parallellt med omvandlingarna i konstvärlden. Vi lär oss bland annat om modernismen, formalismen och expressionismen, postmodernismen, konstens dematerialisering, pragmatismen, fenomenologin och feminismen. Kursplan
   
 • Estetikens utvidgning: Nya konstformer? (7,5 hp)
  Kursens tema utgörs av högaktuella teorier och diskussioner om konst och estetiskt värde. Hur närmar vi oss lösningar på traditionella filosofiska problem om konst och estetik idag? På vilket sätt har konstfilosofins gränser tänjts och bör centrala begrepp som konst och estetiska upplevelser nu omvärderas? Kan datorgenererade bilder, så kallad "street art", improviserad teater, videospel, eller elektronisk dansmusik vara konst? Hur påverkar det i sin tur våra teorier och definitioner om konsten? Kursplan

Kursplan och ansökan

Estetik B

Kursinnehåll

 • Filosofisk estetik: tre centrala problem (15 hp)
  I kursen studerar vi tre av de mest centrala problemen inom filosofisk estetik. Vi börjar med att undersöka huruvida ett konstverks moraliska värde eller innehåll kan påverka dess estetiska värde. Är en roman som Nabokovs Lolita eller en film som Tarantinos Pulp Fiction värre eller bättre på grund av det moraliskt problematiska perspektiv som läggs fram? Nästa problematik berör konstnärens intention och verkets mening: bör vi alltid ta hänsyn till konstnärens intentioner när vi tolkar konstverk? Till sist vänder vi oss till musiken och relationen till våra känslor. Vad menar vi egentligen när vi vidhåller att musik kan uttrycka eller överföra känslor? Borde vi istället säga att musik kan väcka känslor? (Kursplanen revideras)
   
 • Uppsats (7,5 hp)
   
 • Valbar specialisering (7,5 hp) Kommande valbara grundkurser

Kursplan och ansökan

Estetik C

Kursinnehåll

 • Konstens ursprung: natur eller kultur? (7,5 hp)
  Målet för kursen är att få större förståelse för huruvida konsten enbart är en kulturell produkt eller om den (också) är ett uttryck för något som är en del av människans säregna natur. Vi angriper den centrala frågeställningen tvärvetenskapligt. Vi undersöker bland annat följande frågor: vad lär grottkonsten oss om hur vår kapacitet för symboliskt tänkande utvecklades? Hur förklarar vi varför så många olika kulturer värderar bland annat symmetri, proportion, regelbundna mönster, med mera? Varför känner vi empati för fiktiva karaktärer? Kursplan
   
 • Uppsats (15 hp)
   
 • Valbar specialisering (7,5 hp) Kommande valbara grundkurser

Kursplan och ansökan