Masterprogram i estetik

Master- och magisterexamen

Programmet kan läsas antingen som tvåårigt program för studenter som avser att avsluta studier med masterexamen, eller som ettårigt program för studenter som avser att avsluta studier med magisterexamen.  

Masterexamen

Programmet omfattar en uppsatsdel och en kursdel. Uppsatsdelen består av ett examensarbete (mastersuppsats) 45 hp (högskolepoäng) och ett masterseminarium. Kursdelen består av tio magisterkurser, om 7,5 hp vardera. Av dessa tio skall minst fyra vara kurser i estetik. Övriga kurser kan väljas inom historisk-filosofiska fakultetens och sociologiska institutionens utbud av masterkurser. 

Studenter som redan har magisterexamen läser en förkortad version av programmet, vars uppsatsdel består av ett examensarbete (masteruppsats) 15 hp och vars kursdel består av sex magisterkurser, om 7,5 hp vardera. Minst fyra av kurser som lästs på magister- och/eller masternivå ska vara kurser i estetik . 

Magisterexamen

Programmet omfattar ett examensarbete (mastersuppsats) 30 hp (högskolepoäng)och fyra magisterkurser, om 7,5 hp vardera. Av dessa fyra skall minst två vara kurser i estetik. Övriga kurser kan väljas inom historisk-filosofiska fakultetens och sociologiska institutionens utbud av masterkurser. 

Undervisning

Deltagandet i magisterseminarium är obligatorisk. Kurserna ges vanligtvis på halvfart och inom fasta tioveckorsperioder. Undantaget är kurser inom det nationella utbudet av masterkurser i estetik som ges i en mycket koncentrerad form. Undervisningen, som i viss utsträckning samordnas med undervisningen för forskarutbildningen, består av föreläsningar eller handledning enskilt eller i grupp (tutorials). Närvaro vid undervisningen är obligatorisk. Den studerande äger rätt till handledning endast under ordinarie kurstid. 

Betyg

Både examensarbetet och de enskilda kurserna betygssätts med hjälp av följande betygskala: Väl Godkänd (motsvarar ECTS A eller B), Godkänd (motsvarar ECTS C, D eller E) eller Underkänd (motsvarar ECTS Fx eller F).