Estetik - Masterprogram i humaniora 2020/2021

Bild för Estetik - Masterprogram i humaniora 2020/2021
Anmälan

Estetik är kanske det ämnet som bäst förenar alla områden inom humaniora, det vill säga inte bara konst, som litteratur, musik, etcetera, utan även idéhistoria, historia och filosofi. Vår styrka ligger också i hur vi analyserar våra frågor med hjälp av denna bredd: hur uppstod begreppet 'konst'? Varför är konsten så viktig för oss människor och vad menar vi när vi säger att något har estetiskt värde?

Om programmet

Masterprogrammet i humaniora, inriktning estetik, är programmet för dig som har läst motsvarande en kandidatexamen inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området.

Samtidigt som vi erbjuder ett flertal kurser skräddarsydda för masterprogrammet i estetik, får du möjligheten att utforska närliggande områden och de kurser på avancerad nivå som erbjuds på andra institutioner. Vid behov kan även en läskurs väljas i samråd med ansvarig handledare.

Undervisningen leds av internationellt framstående forskare i ämnet. Du får möjlighet att fördjupa dig inom en rad skilda områden, såsom konstontologi, empirisk estetik (inklusive neuroestetik), antikens estetik, konstnärlig tolkning, natur- och miljöestetik, film, musik, poesi, bildkonst, konst och kunskap, känslofilosofi och 1700-tals estetik.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med estetik som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Masterprogrammet i humaniora, inriktning estetik, är ett tvåårigt program. Du kan välja en ettårig version, men programmet är strukturerat för att bäst passa fyra terminer.

För en masterexamen läser du kurser motsvarande 75 hp, samt skriver ett examensarbete om 45 hp. För en magisterexamen läser du kurser motsvarande 30 hp och skriver ett examensarbete om 30 hp.

Programmet bygger under de två första terminerna på två obligatoriska kurser, Filosofiska perspektiv 1 och det högre seminariet. Syftet med dessa kurser är att introducera och diskutera några av det västerländska tänkandets historiska och samtida klassiker.

Andra årets studier bygger på en Master class, en kurs med en av årets gästande internationella forskare. Före kursen läser och diskuterar du gästforskarens arbeten med vägledning från en av institutionens filosofer. Kursen avslutas med gästforskarens föreläsningar och seminarier, samt frågor från studenterna.

Valbara kurser kan väljas från institutionens eget kursutbud (estetik, teoretisk filosofi, praktisk filosofi), och även från andra kurser anordnade inom masterprogrammet i humaniora. Möjligheter att ta kurser i filosofi som erbjuds vid andra svenska universitet kan också finnas. Normalt läser man 2-4 kurser parallellt, beroende på hur mycket tid man behöver till examensarbetet under den aktuella terminen. Vanligen tar första årets masterstudenter flera kurser samtidigt, med ett intensifierat uppsatsarbete mot slutet av programmet.

Under den första terminens inledning gör varje student upp en individuell studieplan (ISP) tillsammans med programmets koordinator. I planen ingår vilka kurser som ska tas, tid för uppsatsskrivande och så vidare. Den individuella studieplanen revideras varje termin.

Uppsatsarbetet om 45 hp delas upp mellan flera terminer. Du kan välja att enbart arbeta med uppsatsen eller att ta kurser samtidigt.

Kurser inom programmet

Förutom de obligatoriska delarna har studenterna tillsammans med programkoordinatorn avsevärd frihet att planera sina studier. Nedan ges exempel på hur arbetet med kurser kan organiseras för ett tvåårigt program.

Termin 1
Filosofiska perspektiv 1, 7,5 hp (obligatorisk)
Deltagande i högre seminarium, 7,5 hp för två terminer (obligatorisk)
Förberedelse för uppsatsarbete: bestämma ämne och handledare tillsammans med programkoordinatorn
Valbara kurser, totalt 15 hp

Termin 2
Deltagande i högre seminarium, 7,5 hp för två terminer (obligatorisk)
Valbara kurser, totalt 15 hp (inklusive Filosofiska perspektiv 2)
Uppsatsarbetet inleds

Termin 3
Master class, 7,5 hp
Deltagande i högre seminarium, 7,5 hp för två terminer (obligatorisk)
Uppsatsarbete, 15 hp

Termin 4
Uppsatsarbete, inlämning masteruppsats och presentation vid masterseminarium, 30 hp

Om undervisningen

Kurserna omfattar vanligen 7,5 hp. Undervisningen ges som seminarier, föreläsningar och hemarbete med instuderingsfrågor.

De vanligaste examinationsformerna är skriftliga uppgifter och hemtentamina, men andra former kan förekomma beroende på kurs.

Regelbundet deltagande i ett av institutionens specialiserade högre seminarier är obligatoriskt. Följande högre seminarier erbjuds varje termin: estetik, teoretisk filosofi, praktisk filosofi, filosofins historia, språk- och kulturfilosofi, och vetenskapsfilosofi.

Uppsatsarbetet (45 hp) utförs över flera terminer. Du kan i viss grad välja hur de vill organisera uppsatsarbetet. Du kan läsa kurser parallellt med att du arbetar med examensarbetet, eller välja att läsa kurserna först för att sedan fokusera helt på din masteruppsats.

Du kan också som en del av programmet välja att göra en praktik, motsvarande 7,5 eller 15 hp. Du är ansvariga för att hitta en passande praktikplats, men programkoordinatorn kommer att tillsammans med studenterna planera praktikperioden, avgöra praktikens roll i och relevans för studierna och kontrollera uppföljning av praktiken.

Programmet ges i sin helhet på engelska. Du kan välja att skriva din masteruppsats på engelska eller svenska.

Studera utomlands

Programmet ger dig goda möjligheter att förlägga en del av studierna utomlands. Institutionen har nära kontakter med ett flertal universitet i utlandet - dels genom separata avtal, dels genom nätverk inom Erasmus- och Nordplus-organisationerna.

Karriär

En magister- eller masterexamen i estetik ger en god grund för vidare forskarstudier inom ämnet men även inom närliggande områden (till exempel konstvetenskap, musikvetenskap, filosofi). Utbildningen är också lämplig för den som önskar arbeta bland annat med kultur, konst, museer eller samhällsanalys.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Estetik

120 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P5011 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med 60 hp estetik, filosofi, konstvetenskap, musikvetenskap, litteraturvetenskap eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Estetik

120 HP

VT21 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-10-15

Anmälningskod: UU-P0011 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med 60 hp estetik, filosofi, konstvetenskap, musikvetenskap, litteraturvetenskap eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Kulturantropologi och etnologi: Claudia Merli

studierektorAN@antro.uu.se

018-471 22 83

Antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, egyptologi

info@arkeologi.uu.se

018-471 20 93

Genusvetenskap: Jacob Bull

jacob.bull@gender.uu.se

018-471 57 98

Historia

studierektor-ma@hist.uu.se

018-471 15 23

Idé- och lärdomshistoria: Mats Persson

mats.persson@idehist.uu.se

018-471 79 49

Kulturarv och hållbarhet: Gustaf Leijonhufvud

gustaf.leijonhufvud@konstvet.uu.se

018-471 28 87

Litteraturvetenskap, retorik: Litteraturvetenskapliga institutionen

Otto.Fischer@littvet.uu.se

018-471 29 41

Musikvetenskap: Mattias Lundberg

mattias.lundberg@musik.uu.se

018-471 15 84

Praktisk filosofi, teoretisk filosofi: Pauliina Remes

pauliina.remes@filosofi.uu.se

Estetik: Elisabeth Schellekens Dammann

elisabeth.schellekens@filosofi.uu.se

Konstvetenskap: Britt-Inger Johansson

info@konstvet.uu.se

För information och övergripande frågor om Masterprogrammet i humaniora, kontakta programsamordnare Molly Sundberg

molly.sundberg@antro.uu.se

Kontakta institutionen för respektive huvudområde.