Praktisk filosofi A 2020/2021 (30 hp)

HT20, 100 %, Campus

Startdatum: 31 augusti 2020

Slutdatum: 17 januari 2021

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-50701 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

VT21, 100 %, Campus

Startdatum: 18 januari 2021

Slutdatum: 6 juni 2021

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020

Anmälningskod: UU-00701 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Anmärkning: Programstudenter (Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys) läser Tillämpad etik i stället för Värdeteori.

Om kursen

Följande delkurser ingår i kursen:

  • Kritiskt tänkande
  • Etik
  • Värdeteori
  • Politisk filosofi eller Metafysik
Praktisk filosofi handlar om vårt handlingsliv. Hit hör till exempel frågor om vilka moraliska skyldigheter och rättigheter vi har. Är det försvarbart att äta kött? Bör dödshjälp tillåtas? Frågor av den typen hör till etiken (moment 2) där man bland annat diskuterar skilda generella uppfattningar om vad som gör en handling rätt eller fel.
 
Kan de svar vi kommer fram till på moraliska frågor underbyggas med rationella argument? Kan de vara sanna eller falska? Dessa frågor diskuteras inom det fält som kallas "värdeteori" (moment 3). De teorier som förts fram inom detta fält handlar bland annat om vilken sorts föreställningar som våra svar på moraliska frågor uttrycker. Är de en sorts känslomässiga inställningar snarare än uppfattningar som gör anspråk på att beskriva en av oss oberoende verklighet?
 
Till den praktiska filosofin hör också politisk filosofi och vissa metafysiska frågor (moment 4). Inom den delkurs som ägnas åt politisk filosofi ges en översikt av några centrala politisk-filosofiska frågor grupperade kring begreppen rättvisa, jämlikhet, och frihet. 
 
Tanken att vi ibland borde handla annorlunda än vad vi gör aktualiserar frågan om huruvida vi har en fri vilja. Det är ett exempel på en metafysisk fråga som har praktisk-filosofisk relevans. Andra frågor som kan komma att tas upp inom delkursen om metafysik rör tidens natur, vad som gör dig till samma person som den du var som barn, och Guds existens.
 
För att få en god förståelse av diskussionen kring de filosofiska frågorna och de svar filosofer föreslagit krävs att man kan utvärdera och granska argumenten för dessa uppfattningar. Därför inleds kursen med en delkurs om kritiskt tänkande och som ägnas åt grundläggande begrepp inom argumentationsanalys, logik och semantik (moment 1). Man övar upp sin förmåga att tolka, förtydliga och bedöma ett resonemang. Dessa färdigheter är till stor nytta inte bara inom filosofiutbildningen utan även i många andra sammanhang.

Mer information

Kontakt

Filosofiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H

Box 627, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 7351

Kursadministratör Ulrika Valdeson

E-post: ulrika.valdeson@filosofi.uu.se

Telefon: 018-471 72 99