Kursplan för Philosophy of Law

Philosophy of Law

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FP051
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Praktisk filosofi A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-03-11
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 36, 2014
 • Behörighet: Kandidatexamen inom humaniora eller juridik.
 • Ansvarig institution: Filosofiska institutionen

Mål

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.
Syftet med kursen är att ge grundlig inblick i rättsfilosofi, rättsteori och allmän rättslära, samt förståelse för juridisk argumentation och metodik. Fokus ligger på att träna förmågan att kritiskt granska och bedöma fakta och resultat på grundval av olika begrepps- och teoriramar, samt erbjuda studentens verktyg som krävs för att genomföra en självständig utredning inom ämnet och presentera resultaten skriftligt.

Specifika mål:
Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten:
- Känna till centrala begrepp och huvudriktningar litteraturen inom området;
- Förstå och kunna identifiera olika argumentativa traditioner i samtiden
Färdighet och förmåga
Den studerande ska efter genomgången kurs ha förvärvat avancerad förmåga och färdighet att:
- Kunna identifiera och beskriva olika egenskaper hos teorier om lag och rätt;
- Kunna presentera några olika förklarande perspektiv på lagstiftande och rättskipning;
- Kunna identifiera vissa empiriska studier inom dessa olika perspektiv

Värderingsförmåga, förhållningssätt och praktisk relevans
Den studerande ska efter genomgången kurs ha förvärvat en avancerad förmåga att:
- Ha utvecklat ett kritiskt förhållningssätt i förhållande till ett antal frågor som diskuteras i litteraturen;
- analysera perspektiv som en integrerad del i ett vetenskapligt förhållningssätt till rätten;
- Kunna urskilja och framställa grunddragen hos de oftast förekommande rättsteorierna;
- Kunna förtydliga fördelar och nackdelar med olika teorier

Innehåll

Innehåll
Kursen ger en översikt över de främsta rättsteorier och över vissa centrala begrepp i dessa. För att utveckla de intellektuella färdigheter som är väsentliga för en bedömning av godtagbara föreställningar om lag, rättigheter och rättvisa.

Undervisning

Undervisning består av föreläsningar och seminarier och essäskrivande.

Examination

Examinationen består av en hemtentamen.
Aktivt deltagande i undervisningen och goda resultat vid lösande av uppgifter kan vid examinationen beaktas på ett för den studerande gynnsamt sätt. Studerande som blivit underkänd vid ordinarie tentamen bereds tillfälle till omtentamen.
Om tentamen inte lämnas in i tid beslutar examinator om hur examinationen ska genomföras, samt lämplig tidsram.

Övriga föreskrifter

Kursen ges både på grundnivå och på avancerad nivå.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2014

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Wacks, Raymond Understanding jurisprudence : an introduction to legal theory

  3rd ed.: Oxford: Oxford University Press, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Freeman, Michael D. A. Lloyd's introduction to jurisprudence

  8. ed.: London: Sweet & Maxwell, 2008

  Eget urval från denna antologi.

  Se bibliotekets söktjänst