Kursplan för Praktisk filosofi B

Practical Philosophy B

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FP003
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Praktisk filosofi G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-23
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-04-16
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2019
 • Behörighet: Praktisk filosofi A, 30 hp
 • Ansvarig institution: Filosofiska institutionen

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten ha fördjupade kunskaper om praktiska filosofins problem och teorier.

Innehåll

Kursen består av fyra delar:

 • Fördjupad kurs i etik 7,5 hp
 • Fördjupad kurs i värdeteori 7,5 hp
 • Fördjupad kurs i samhällsfilosofi 7,5 hp
 • B-uppsats 7,5 hp
Programstudenter som läser kursen inom ramen för Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys byter ut delkursen Fördjupad kurs i värdeteori 7,5 hp mot en annan kurs på 7,5 hp som varierar från år till år. Det kan t ex vara Feministisk filosofi eller Bioetik.

Fördjupad kurs i etik 7.5 hp

Kursen ger en fördjupning av den i Praktisk filosofi A ingående delkursen Etik.

Fördjupad kurs i värdeteori 7.5 hp

Kursen ger en fördjupning av den i Praktisk filosofi A ingående delkursen Värdeteori.

Fördjupad kurs i samhällsfilosofi 7.5 hp

Kursen ger en fördjupning av den i Praktisk filosofi A ingående delkursen Samhällsfilosofi.

B-uppsats 7.5 hp

Delkursen avser att skänka kunskaper i författandet av akademiska uppsatser. Det innebär en övning i självständigt, metodologiskt och kritiskt tänkande, och ger kunskaper om uppsatsskrivandets tekniska och formella aspekter. Efter samråd med läraren och under dennes handledning författar den studerande en uppsats som diskuteras vid ett seminarium. Studenten ska även opponera på en annan students uppsats.

Valbar delkurs för programstudenter 7.5 hp

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Examinationen på de obligatoriska delkurserna sker genom inlämningsuppgifter. Examinationen på B-uppsatsen sker genom ventilering av uppsatsen. Studenten ska också opponera på en annan students uppsats.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2020

Fördjupad kurs i samhällsfilosofi

fördjupad kurs i värdeteori

fördjupad kurs i etik

Ett textkompendium

Versioner av litteraturlistan