Kursplan för Konstens ursprung: natur eller kultur?

The Origins of Art: Nature or Culture?

Det finns en senare version av kursplanen.

  • 7,5 högskolepoäng
  • Kurskod: 5ES058
  • Utbildningsnivå: Grundnivå
  • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Estetik G1F
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2018-10-15
  • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
  • Gäller från: vecka 35, 2007
  • Behörighet: 60 högskolepoäng inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Ansvarig institution: Filosofiska institutionen

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna belysa ett antal samtida konstfilosofiska teman samt några ständigt aktuella problem inom den filosofiska estetiken.

Innehåll

I kursen studeras delar av den postmoderna och den samtida debatten i estetik och konstfilosofi. Bland annat diskuteras feministisk estetik och framträdande teman inom konsten som t.ex. 'blicken' och 'kroppen', liksom några av den filosofiska estetikens ständigt aktuella problem rörande exempelvis representation, fiktion etc.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier eller handledning.

Examination

Kunskapskontrollen sker skriftligt och/eller genom examinerande seminarier.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.