Kursplan för Metafysik

Metaphysics

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FT103
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teoretisk filosofi G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-11-04
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2020
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Filosofiska institutionen

Mål

Studenten skall efter avslutad kurs kunna

 • redogöra för innebörden hos ett antal centrala metafysiska begrepp
 • redogöra för ett antal centrala metafysiska frågeställningar och hur de angripits
 • använda teoretiska verktyg för att argumentera för och emot teorier och uppfattningar inom metafysiken.

Innehåll

Inom filosofisk metafysik behandlas frågor rörande verklighetens grundläggande beskaffenhet. Denna kurs ger en översikt över centrala metafysiska frågor. Vad är tiden? Kunde världen ha varit annorlunda än den faktiskt är? Vilken är relationen orsak-verkan? Har vi någon valfrihet i våra handlingar? Vad gör dig till samma person du var som barn? Varför finns det någonting alls? Finns Gud? Består världen enbart av materiella föremål? Metafysik handlar om sådana grundläggande frågor om verkligheten och oss människor. Den här kursen ger en inledning till metafysiken. Exakt vilka frågor som tas upp kan variera, men stående inslag är frågor om personlig identitet, om fri vilja, och om tiden. I kursens seminariedel behandlas främst historiska texter.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Examination

Examination består av skriftlig hemtentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan. t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Undervisande lärare gör ett urval bland böckerna nedan. Ev. tillkommande litteratur meddelas i Studentportalen/Studium senast fem veckor före kursstart.

 • Carroll, John W.; Markosian, Ned An introduction to metaphysics

  Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Conee, Earl Brink; Sider, Theodore Riddles of existence : a guided tour of metaphysics

  New edition.: Oxford, United Kingdom: Clarendon Press, 2014.

  Se bibliotekets söktjänst