Kursplan för Miljöfilosofi: Människan och naturen

Environmental Philosophy: Humanity and Nature

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FT106
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teoretisk filosofi G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-09-01
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2021
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Filosofiska institutionen

Mål

 • Ge studenterna en grundläggande förståelse för hur den västerländska bilden av människans plats i naturen utvecklats genom historien.
 • Ge studenterna en god bild av vad modern vetenskap och filosofi säger om vad ett ekosystem och biologisk mångfald egentligen är.
 • Ge studenterna en överblick över hur diverse miljöetiska teorier interagerar med olika förståelser av människa, natur, biologisk mångfald o.s.v.
 • Ge studenterna verktyg för att ta sig an frågor om människans förhållande till naturen på ett sakligt och kritiskt vis.
 • Ge studenterna en god grund för vidare studier inom miljöfilosofi och närliggande fält.

Innehåll

Vad är "naturen" för något, och vad är vår (människors) egentliga relation till, och plats i den? Är vi en del av naturen, eller är vi i någon viktig mening separerade från den? Hur har historiskt inflytelserika tänkare svarat på dessa frågor? Hur har evolutionsteorin och den moderna ekologin påverkat vår relation till naturen? Hur interagerar olika förståelser av människan och naturen med diverse miljöetiska teorier? Vi tar oss an dessa (samt flera närliggande) frågor under kursens gång genom att läsa både filosofisk och empirisk litteratur.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

En längre uppsats samt två kortare inlämningsuppgifter (i samband med seminarier).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.