Kursplan för Teoretisk filosofi A

Theoretical Philosophy A

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FT017
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teoretisk filosofi G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-23
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-03-10
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 31, 2020
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Filosofiska institutionen

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna

 • använda de begrepp och distinktioner som är nödvändiga för att kritiskt granska och ta ställning till argument
 • läsa och förstå text som innehåller någon grad av formalisering av argument
 • redogöra för några viktiga klassiska filosofiska frågeställningar, lösningsförslag och argument
 • visa förmåga att kritiskt utföra analys av filosofiska texter
 • visa medvetenhet om generell tolkningsproblematik och något av filosofihistoriografins specifika problem
 • redogöra för de viktigaste problemen med Platons definition av kunskap, och de möjliga lösningarna på dessa
 • redogöra för några klassiska skeptiska argument och möjliga svar på dessa
 • redogöra för och analysera Gettierproblemet
 • känna till huvudriktningarna i modern kunskapsteori.
 • använda teoretiska verktyg för att argumentera för och emot centrala teorier om kunskap och berättigande
 • redogöra för innebörden hos ett antal centrala metafysiska begrepp
 • redogöra för ett antal central metafysiska frågeställningar och hur de angripits
 • använda teoretiska verktyg för att argumentera för och emot teorier och uppfattningar inom metafysiken
 • genom det mer specialiserade valfria momentet ha kunskap om ett mer specifikt delområde inom filosofin, samt förmågan att kritiskt utvärdera teorier och argument inom detta delområde

Innehåll

Kursen består av fyra delar:

 • Kritiskt tänkande 7,5 hp
 • Kunskapsteori 7,5 hp
 • Valbar delkurs 7,5 hp
 • Metafysik 7,5 hp
Kritiskt tänkande 7.5 hp
I fokus för den första kursen står grundläggande begrepp inom argumentationsanalys, logik och semantik. Man övar upp sin förmåga att tolka, förtydliga och värdera ett resonemang. Dessa färdigheter kommer till stor användning inte bara under den efterföljande filosofiutbildningen utan även i många andra sammanhang.

Kunskapsteori 7.5 hp
Denna delkurs ger en översikt över centrala filosofiska frågor rörande kunskap. Vad är egentligen kunskap? Hur kan vi alls veta någonting om världen? Vad finns det för olika slags kunskap? Vad har kunskap för värde? I kursens seminariedel behandlas historiska texter rörande dessa teman.

Valbar delkurs 7.5 hp
Specialiserade delmoment inom olika områden av teoretisk filosofi. Detaljerna varierar från år till år.

Metafysik 7.5 hp
Hurdan är verkligheten? Inom filosofisk metafysik behandlas frågor rörande verklighetens grundläggande beskaffenhet. Denna kurs ger en översikt över centrala metafysiska frågor. Exakt vilka frågor som tas upp kan variera, men ämnen som behandlas kan inbegripa: identitet och förändring över tid, objekt och egenskaper, orsak och verkan, samt om det över huvud taget finns en oberoende verklighet. I kursens seminariedel behandlas historiska texter.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Examination

Delkurserna examineras separat. Vissa delkurser examineras genom salskrivning och andra genom hemtentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan. t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Studenter som tidigare läst delkursen Kritiskt tänkande (eller motsvarande) inom Praktisk filosofi A ska istället för delkursen Kritiskt tänkande läsa delkursen Uppsatskurs 1  7,5 hp som ges i form av en läskurs.

Studenter som tidigare läst delkursen Metafysik (eller motsvarande) inom Praktisk filosofi A ska istället för delkursen Metafysik läsa delkursen Uppsatskurs 2  7,5 hp som ges i form av en läskurs.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2020

Kritiskt tänkande

Tillkommande litteratur meddelas i Studentportalen/Studium senast fem veckor före kursstart.

 • Bowell, Tracy; Kemp, Gary; Cowan, Robert Critical thinking : a concise guide

  Fifth edition.: London: Routledge, 2020

  Se bibliotekets söktjänst

Kunskapsteori

Undervisande lärare gör ett urval bland böckerna nedan. Ev. tillkommande litteratur meddelas i Studentportalen/Studium senast fem veckor före kursstart.

 • Kunskapsteori : en introduktion till vetande, berättigande och sanning Johansson, Lars-Göran; Ekenberg, Tomas; Masterton, George; Remes, Pauliina

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

 • Pritchard, Duncan What is this thing called knowledge?

  Fourth edition: London: Routledge, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

 • Williams, Michael Problems of knowledge : a critical introduction to epistemology

  Oxford: Oxford University Press, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

Metafysik

Undervisande lärare gör ett urval bland böckerna nedan. Ev. tillkommande litteratur meddelas i Studentportalen/Studium senast fem veckor före kursstart.

 • Carroll, John W.; Markosian, Ned An introduction to metaphysics

  Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Conee, Earl; Sider, Theodore Riddles of Existence: A Guided Tour of Metaphysics: New Edition

  Oxford University Press, USA,

  Se bibliotekets söktjänst

Valfri delkurs

De valbara kurserna varierar från termin till termin. Se aktuell termins kurser i Studentportalen/Studium för kurslitteratur.