Kursplan för Estetik C

Aesthetics C

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5ES019
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Estetik G2E
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-23
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-03-10
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 31, 2020
 • Behörighet: Estetik B, 30 hp
 • Ansvarig institution: Filosofiska institutionen

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten erhållit en fördjupning av de genom tidigare studiekurser förvärvade kunskaperna i estetik.

Innehåll

Kursen består av tre delar:
Konstens ursprung: natur eller kultur? (7,5 hp)
Uppsats (15 hp)
Valbar specialisering (7,5 hp)

Konstens ursprung: natur eller kultur 7.5 hp
Målet för kursen är att få större förståelse för huruvida konsten enbart är en kulturell produkt eller om den (också) är ett uttryck för något som är en del av människans säregna natur. Vi angriper den centrala frågeställningen tvärvetenskapligt, d.v.s. vi studerar problematiken runt konstens ursprung inte enbart från en filosofisk och historisk vinkel utan även från antropologiska, evolutionärteoretiska, psykologiska och neurologiska perspektiv. Hur kan dessa empiriska tillvägagångssätt bidra till vår förståelse av varför konsten finns och vilken roll den spelar i våra liv? Har konsten en egen kognitiv funktion eller är den endast en s.k. biprodukt i människans utveckling?

Vi undersöker bland annat följande frågor: Vad lär grottkonsten oss om hur vår kapacitet för symboliskt tänkande utvecklades?; Hur förklarar vi varför så många olika kulturer värderar bl.a. symmetri, proportion, regelbundna mönster, m.m.?; På vilket sätt kan neurologiska studier av hur hjärnan reagerar när vi lyssnar på musik eller ser på bildkonst förse oss med insikter om vad som skiljer konstupplevelser från vanliga perceptuella upplevelser?; Varför känner vi empati för fiktiva karaktärer?

Uppsats 15.0 hp
Momentet avser att skänka fördjupade kunskaper i författandet av akademiska uppsatser. Stor vikt fästs vid att den studerande ger prov på självständigt, metodologiskt och kritiskt tänkande, samt att den studerande behärskar uppsatsskrivandets tekniska och formella aspekter. Efter samråd med läraren och under dennes handledning författar den studerande en uppsats som diskuteras vid ett seminarium.

Valbar specialisering 7.5 hp
Innehållet i detta moment varierar. Undervisningen sker i seminarieform. Deltagandet i undervisningen är obligatoriskt.
Exempel på tidigare valbara kurser: 'Kants estetiska teori', 'Konst och föreställningsförmåga', 'Art and Intention' (engelska).

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Undervisningsspråket är engelska.

Examination

Kunskapskontrollen sker skriftligt och/eller genom examinerande seminarier, med undantag för momentet "Uppsats, 15 hp" där examinationen sker dels genom författandet av en vetenskaplig uppsats, dels genom försvar på den egna och opposition på annans uppsats.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.