Kursplan för Vardagens estetik

Aesthetics of the Everyday

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5ES087
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Estetik A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2021-03-08
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2021
 • Behörighet: Behörig är den som uppfyller fordringarna för kandidatexamen i humaniora eller motsvarande utländsk examen.
 • Ansvarig institution: Filosofiska institutionen

Mål

Syftet med den här kursen är studera de filosofiska frågeställningar som idén att estetiskt värde spelar en viktig roll i vardagen ger upphov till. Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

 • tillämpa filosofiska nyckelbegrepp om vardagens estetik
 • kritiskt diskutera olika filosofiska ståndpunkter och hållningar om estetiska värdens roll i vardagen
 • formulera en egen kritisk bedömning av åtminstone några av de i kursen ingående texterna och de filosofiska diskussioner som behandlats.

Innehåll

I den här kursen försöker vi förstå vilken roll estetiskt värde spelar i vår vardag. Filosofisk estetik studerar vanligtvis konst (måleri, film, litteratur med mera). Ibland undersöker den också skönhet i naturen. Men hur är det med de vanliga sakerna och händelserna i vårt vardagsliv? Ett möbelarrangemang, kläderna någon bär, eller det sätt en person för sig på när hen går nerför gatan? Det verkar som om sådana saker och skeenden också kan vara vackra eller fula. Estetiskt värde verkar med andra ord förekomma i vår vardag men på ett sätt som inte uppenbart kan fångas in av en "konstfilosofi". I den här kursen kommer vi att studera centrala debatter om vardagens estetik. Diskussionerna kommer att sträcka sig från den estetiska uppskattningen av det triviala och det alldagliga till det extrema påståendet att estetiskt värde bör vägleda dig i hur du lever ditt liv.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Kursen ges på engelska.

Examination

Studenterna förväntas ge en muntlig presentation (vikt 25%) och lämna in en hemtentamen (vikt 75%).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

Ev. tillkommande litteratur meddelas i Studium av kursansvarig.