Kursplan för Konst och föreställningsförmåga

Art and Imagination

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5ES061
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Estetik A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-02-12
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-03-08
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2021
 • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen i humaniora eller motsvarande utländsk examen
 • Ansvarig institution: Filosofiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges till både C-studenter och studenter på avancerad nivå. Examinationskraven är högre för studenter på avancerad nivå än för C-studenter.

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten ha erhållit en fördjupad förståelse av de frågeställningar som berör kursens tema och kunna:

 • använda de begrepp och distinktioner som är nödvändiga för att kritiskt granska och ta ställning till de teorier och argument som studeras
 • förstå texter som innehåller historiska analyser och filosofisk argumentation
 • redogöra för och ge en systematisk behandling av centrala nutida frågeställningar inom filosofisk estetik
 • analysera styrkor och svagheter i de teorier som studeras
 • använda teoretiska verktyg och resurser för att argumentera för och emot centrala teorier om estetiskt värde, konst och konstupplevelser.

Innehåll

Kursen syftar till att introducera filosofiska frågor om föreställningsförmågan och dess roll vid skapandet och uppskattningen av konst. Frågor som kan komma att behandlas inbegriper: Vad är föreställningsförmåga? Vilken roll spelar föreställningsförmågan för uttryckandet av känslor i konsten? Finns det något samband mellan föreställningsförmåga och konstnärlig kreativitet, och, om ja, i vad består det sambandet mer precist i? Vad innebär det att ha ett motstånd mot att föreställa sig vissa moraliskt avvikande fiktiva beteenden och personer, och vad kan förklara detta? Betraktas berättelser som fiktiva därför att en författare avser att få läsaren att använda sin föreställningsförmåga på ett visst sätt?

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier. Kursen ges på engelska.

Examination

Examinationen består av en inlämningsuppgift.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen meddelas i Studium. Litteratur som studenterna behöver införskaffa själva meddelas senast fem veckor före kursstart. Litteratur som inte behöver införskaffas görs tillgänglig senast en vecka före kursstart.